ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
299/5-6 หมู่ 9 บ้านกุง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ :  0  4463  4991
โทรสาร : 0  4463  4992
มือถึอ : 064 0244440
E-mail : buriram@otep.mail.go.th