การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เพื่อรับฟัง
นโบายจาก เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มอบนโยบาย

9l4jv0MnTP_1527155054

nVm4AlHgzr_1527155056