การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 1.ว่าที่ ร.ท.กวี เพ็งศรี ประธานกรรมการ 2.นายเทียน เขียวภักดี กรรมการ 3.นายประดิษฐ์ พรหมเสนา กรรมการ และ 4. นายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ เลขานุการ ได้เข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์1531712717463

1531712720221

1531712722421

1531712726956

1531712747971

1531712734437

1531712728731

1531712744465

1531712742686

1531712736391>