การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 )
2.ระดับปริญญาตรี