ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามความพีงพอใจในการบริการ โดยสแกน QR CODE ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณที่ท่านที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ความพึงพอใจ524