ขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกกรอกแบบสอบถามโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จ.บุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์สมาชิก กรอกแบบสอบถามโดยสแกน QR CODE ดังรูป
ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี่RhgPY8WGKd_1525767800