ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษามูลนิธีทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด ส่งแบบขอรับทุนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564