ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่องผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ได้รับทุน ด.ญ.ฟ้าใส หมวดไธสง โรงเรียนวัดสิริมงคล ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ทุน999

ทุน1001

ทุน2002

ทุน3003