ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดในจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ687