ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564