ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ยื่นขอรับทุนได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเวลาทำการ 08.30 -16.30 น. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563