ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการ ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการ ช.พ.ส. เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนากิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และมีกิจกรรมคลินิก เพื่อตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์