มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท ได้แก่ 1. น.ส.เบญจาภา ศุภพันธุ์มณี นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ บุตรของ น.ส. ดวงหทัย  ศุภพันธุ์มณี ครูธุรการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  2.  น.ส.ศิรประภา ศาลางาม นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุตรของ นางนันทนิษฐ์  ศาลางาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน   และ 3. น.ส. รุจิรา  วันล้วน  นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ บุตรของ นางสุนันท์  วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม   ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

น.ส.ดวงหทัย ศุภพันธุ์มณี มารดา น.ส.เบญจาภา ศุภพันธุ์มณี นางนันทนิษฐ ศาลางาม มารดา น.ส.ศิรประภา ศาลางาม นางสุนันท์ วันล้วน มารดา น.ส.รุจิรา วันล้วน