มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสงัด   ชะนะขัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเงินค่าจัดการศพนางระเบียบ   เขมะบุญยะปานนท์ สมาชิก ช.พ.ส.  จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นางอุไรวรรณ  วังภูงา ซึ่งเป็นบุตรผู้เสียชีวิต  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

รับค่าจัดการศพนางระเบียบ เขมะบุญยะปานนท์ สมาชิก ช.พ.ส.-1 แสนบาท