รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 2

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รุ่น 2 ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รวมจำนวน 50 วัน
สนใจสมัคร โดยสแกน QR code ตามที่แจ้งไว้QR code246

ตารางการอบรม247