สกสค.และ ธนาคารออมสิน ลงนามแก้ไขเพิ่มเติมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

mVa5W4KxIA_1525751971