หน่วยตรวจสอบภายใน สกสค.เข้าตรวจสอบการบริหารงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

ในระหว่างวันที่ 16 – 21 มีนาคม 2561  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้เข้าตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่น ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ในการต้อนรับDSC04430 DSC04431 DSC04432 DSC04433 DSC04436