เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙13