เชิญชวน…ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

  สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ
ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 08.00-16.00 น.

วิธีและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

1 2 3 4 5 6

7 8