แก้ไขประกาศการรับสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปีบริบูรณ์)

การรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค.จากเดิม
1.สมัครวันที่ 16 เมษายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่าย 2,100 บาท
2.สมัครวันที่ 16 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 3,100 บาท
3.สมัครวันที 17 สิงหาคม ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 5,100 บาท
เปลี่ยนเป็น
1.สมัครวันที 16 เมษยน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 2,100 บาท
2.สมัครวันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 3,100 บาท
3.สมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
ค่าใช้จ่าย 5,100 บาท

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
1.สมัครวันที่ 16 เมษายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ค่าใช้จ่าย 1,100 บาท
2.สมัครวันที่ 16 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 2,100 บาท
3.สมัครวันที 17 สิงหาคม ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 3,100 บาท
เปลี่ยนเป็น
1.สมัครวันที 16 เมษยน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 1,100 บาท
2.สมัครวันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ค่าใช้จ่าย 2,100 บาท
3.สมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
ค่าใช้จ่าย 3,100 บาท

001

002

003

004

QKTlDvR3kN_1586334240_001

QKTlDvR3kN_1586334240_002

QKTlDvR3kN_1586334240_003

QKTlDvR3kN_1586334240_004