แก้ไขใบรับรองแพทย์ กรณีสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุ 35 ปี ขึ้นไป ถึง อายุ 60 ปีขึ้นไป

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขอแก้ไขใบรับรองแพทย์ กรณี สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. อายุ 35 ปี ขึ้นไป ถึง 60 ปี บริบูรณ์
จากเดิม
ใบรับรองแพทย์ มี โรคให้แพทย์ทำการตรวจ 6 โรค เปลี่ยนเป็น มีโรคให้แพทย์ทำการตรวจ 5 โรค เท่านั้น (ตัดโรคมะเร็งระยะสุดท้ายออก)