แบบประเมินการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน กรอกแบบประเมิน ผอ.สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร โดยสแกน QR CODE และเข้ากรอกแบบประเมิน ผอ.สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรอกแบบประเมิน การประเมิน-ผอ